طرح قصه گویی و معرفی مشاغل

🍁 طرح قصه گویی و معرفی مشاغل🍁
✅️ ولی دانش آموز کیان رحیمی 
✅️ چهارم ۱
✅️ شغل مهندس شیمی و مدیریت صادرات

;