طرح قصه خوانی و معرفی مشاغل

🍉 طرح قصه خوانی و معرفی مشاغل 
🍉 کلاس ۴/۳
🍉 خانم بقایی
🍉 مادر دانش آموز مانی نیک پیک 
🍉 بررسی و مشاهده سلول های گیاهی با استفاده از میکروسکوپ نوری به دانش آموزان و همچنین هدیه کتاب به دانش آموزان کلاس

;