طرح قصه گویی و معرفی مشاغل

🍁 طرح قصه گویی و معرفی مشاغل🍁
✅ ولی دانش آموز رایبد رسته
✅ چهارم ۲
✅ شغل مهندسی پتروشیمی

 

;