طرح قصه گویی و معرفی مشاغل

🍁طرح قصه گویی و معرفی مشاغل🍁
✅ ولی دانش آموز ویهان پیله ور جاوید
✅ پنجم ۴
✅ شغل برق

;