طرح قصه گویی و معرفی مشاغل

🍁طرح قصه گویی و معرفی مشاغل🍁
✅ ولی دانش آموز سام باقری
✅ ششم ۲
✅ شغل برق ساختمان 

;