جلسه قطب مدیران مدارس غیردولتی منطقه 7

میزبانی مجموعه آموزشی کلام مهر
از قطب مدیران مدارس غیردولتی منطقه ۷
با حضور ریاست محترم منطقه و شورای معاونین

 

;