جشن روز دانش آموز

خنده های تو، در ذهن این دوران، سپرده می شود تا سال ها بعد، به بازخوانی خوش خاطرات بنشینی.

🍁🍁روز دانش آموز مبارک باد!🍁🍁

;