طرح قصه گویی و  معرفی مشاغل

آغاز طرح قصه گویی و معرفی مشاغل
آشنا نمودن دانش آموزان با شغل های مختلف و تعیین هدف برای آینده با توجه به علایق، یکی از اهداف اجرای این طرح می باشد.

;