بیست و پنجمین دوره انتخابات شورای دانش آموزی

بیست و پنجمین دوره انتخابات شورای دانش آموزی روز چهارشنبه ۱۸ آبان برگزار خواهد شد

;