تقدیر از نفرات برتر آزمون مرآت

از نفرات برتر آزمون مرآت با اهدای لوح و کارت هدیه ، تقدیر شد

 

 

;